Cirkulär ekonomi – en förutsättning att nå utvecklingsmålen

FN:s målprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 siktar på utrotning av extrem fattigdom och på en hållbar utveckling som tar fasta på jordens bärkraft. Programmet omfattar 17 huvudmål och 169 undermål som kan uppnås fram till år 2030. För att miljöprogrammet ska lyckas är en av förutsättningarna en övergång till cirkulär ekonomi både i industriländerna och i utvecklingsländerna.

Efterfrågan på ekologiska och hållbart producerade jordbruksprodukter ökar. Allt fler konsumenter vill veta vad de får i sig när de äter även i Afrika.  FN:s rapport Global Chemicals Outlook 2012 beräknade att i Afrika söder om Sahara är kostnaderna för förgiftningar av bekämpningsmedel i jordbruket, högre än det sammanlagda biståndet till den allmänna hälso- och sjukvården. En uppföljning av FN rapporten genomfördes 2018 och den visar att i stället för att användningen av kemikalier hade minskat, så ökade den kraftigt. Det konventionella jordbruket har många affärsintressen som bromsar utvecklingen mot ett småskaligt, hållbart jordbruk. Industrier som tillverkar och säljer bekämpningsmedel, gödningsmedel och genmanipulerat utsäde till bönderna, vill inte ha en förändring. Ekologiskt jordbruk behöver därför ett starkt stöd för att bli ett verkligt alternativ.

På den farm som Yennenga Progress driver på landsbygden i Burkina Faso med stöd av stiftelsen ”Rättvis fördelning” (finansierad av MAX Burgers), är principerna för ett cirkulärt jordbruk vägledande. Under två år har nu grunderna lagts för en sådan ekonomi. På fem hektar mager och redan utarmad jord är tanken att med olika metoder arbeta för ett ekologiskt cirkulärt jordbruk som ska fungera utan tillförsel av kemiska gödningsmedel och kemiska bekämpningsmedel.

Under de två år som gått har stor vikt lagts till att skapa den nödvändiga infrastrukturen för jordbruket. Det handlar om inhägnad av markområdet, brunnsborrning för tillgång till vatten och anläggning av ytor för grönsaksodling. Dessutom har ett stort antal fruktträd planterats och en anläggning för tillverkning av kompostjord skapats.

Under den andra etappen av samverkan med ”Rättvis fördelning” ska farmen kompletteras med mindre enheter för hönsuppfödning, grisuppfödning och nötköttsproduktion. På så sätt kan alla delarna i de olika enheterna utnyttjas maximalt. En ökning av antalet odlade grödor och sorter kombinerat med träd odlade på jordbruksmark och fler olika husdjur som bidrar till att vi kan skapa eget naturligt gödsel och kompost, ger förbättrad jord, biokolen hjälper till att binda fukt, vi får säkrare skördar och dessutom ett överskott att sälja på marknaden. Det gör att tillgången på mat ökar och därmed livsmedelstryggheten. Kunskapen om ekologisk odling blir större och allt fler småbrukare utbildas i hur man odlar ekologiskt. Traditionell kunskap kombineras med resultat från modern forskning för ett jordbruk som är hållbart för både människor och miljö.

Yennenga Progress farm i Nakamtenga ska vara småskalig och byggas som en modell för att visa att det med begränsade ekonomiska insatser går att skapa ett jordbruk som kan ge en diversifierad produktion som möjliggör en hållbar försörjning för landsbygden.

Alla utvärderingar visar att småskaliga utvecklingsprogram som det som Yennenga Progress bedriver i Burkina, är det mest kostnadseffektiva av alla former av bistånd. Du är med ditt stöd till Yennenga Progress olika program, en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna arbeta vidare för en verklig minskning av fattigdom i ett av världens mest utsatta områden.