Rättssäkerhet basen för ett demokratiskt samhälle

Vår erfarenhet har visat att för att uppnå en reell förändring och åstadkomma resultat, är seminarier och utbildningar inte på något sätt tillräckliga som instrument. Vår utgångspunkt och strategi är en total noll-tolerans mot korruption samt mot diskriminering på alla nivåer. Rättsfall behöver genomföras för att skapa prejudikat, samt sätta exempel, så att det allmänna förtroendet för rättsväsendet ökar samt att de traditionalister/patriarkat som fortfarande hävdar sin oantastliga makt, förstår att de måste följa landets lagar samt de allmänna mänskliga rättigheterna.

Huvudsyftet är att påskynda den process som krävs av kunskap och personligt ansvarstagande för att öka den andel människor som tar aktiv ställning för att bryta mönstret av korruption och istället bidra till ett transparent och demokratiskt samhälle.

Burkina Faso är ett land som har många utmaningar att ta itu med för att kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot sin befolkning. Det finns fortfarande många svagheter i dess sätt att bli en demokratisk stat med rättsstatsprinciper. I teorin är de demokratiska strukturerna och institutionerna etablerade men det praktiska genomförandet är svagt. De senaste 10 åren av politisk oreda, attackerna från terroristgrupper, en snabbt ökande korruption och de starka negativa effekterna av klimatförändringarna, har skapat en negativ spiral. Det traditionella samhället, som är mycket hierarkiskt och mansdominerat, lämnar kvinnor i marginalen med begränsad möjlighet att delta och bidra i landets utveckling. För att åstadkomma verklig förändring räcker det inte med inspirerande seminarier och kurser, frågor måste hanteras juridiskt och systemet som sådant måste förändras för att möta en ny era av demokrati och jämlikhet.

Inom Yennengas övergripande utvecklingsarbetet i byn Nakamtenga, som utgår från FN:s Agenda 2030 i sin strategi, är målet med programmet att lyfta fram aspekterna av demokratisk utveckling, de mänskliga rättigheterna i en rättsstat, jämställdhet mellan kvinnor och män och de verktyg som behövs för hållbarhet, och för att skapa en positiv förändring i samhället.

Vi behöver driva rättsliga processer, inte bara för Yennenga som organisation och för nolltolerans i kampen mot korruption, utan också driva rättsfall för privatpersoner som har varit utsatta för olika typer av våld, övergrepp, förbannelser och häxjakt, samt fall av familjerättsliga frågor, där många kvinnor och barn försätts i fruktansvärda situationer. I Burkina Faso finns sedan 3 år tillbaka lagstiftning som förbjuder förbannelser och häxjakt.

Rättsfallen måste drivas för att skapa prejudikat så att allmänhetens förtroende för rättsstaten kan öka och att de som fortfarande är anhängare av förtryckande traditionella normer och patriarkala strukturer, kan inse att även de måste följa lagarna i landet samt respektera de allmänna mänskliga rättigheterna. Prejudikat ger personer starkare skydd för sina rättigheter mot liknande situationer som uppstår i framtiden.

Vi ser det i Burkina Faso, men också överallt där retoriken tillåts bygga på ”vi-och-dem”, rädsla och hot. Det statliga systemet måste säkerställa en rättssäkert som gäller alla, noll-tolerans mot våld, övergrepp och maktmissbruk, tydliga strukturer och verktyg för att skapa den demokratiska och jämställda bas vi behöver för att samhället och alla som bor här ska kunna blomstra.