Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Grundskolan i Nakamtenga

För att garantera fortsatt positiv riktning efter våra förskolor.

KOMPETENSER: 10 FINANSIERING: 60% GÅ MED GE PENGAR

Grundskolan i Nakamtenga

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig: Issifou Sinare

Syfte: Det övergripande syftet är att driva en grundskola med låg- och mellanstadieutbildning, som svarar upp mot varje barns verkliga behov. En skola som bidrar till att öka barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Yennengas skolor har som målsättning att ge verkliga, användbara kunskaper som är nödvändiga förutsättningar för den fortsatta skolutbildningen men också för vardagslivet utanför skolan.

Strategi och hållbarhetYennengas grundskola är godkänd och registrerad och följer den i landet fastställda läroplanen. Med denna som bas, arbetar skolans pedagoger med att tillföra metoder, inlärningsstrategier med hjälp av pedagogiskt material, som syftar till att ge barnen den största möjliga förståelse i de olika ämnena.  Speciellt läggs tonvikten på strategier för läsinlärning, skrivning, matematik och datakunskap.  Ett annat viktigt ämne är bild och skapande som hjälper och stimulerar barnens kreativitet och personliga utveckling.  

Resultat: Sedan höstterminen har skolan fyra klasser med drygt 100 elever. Klassrummen är nybyggda, ljusa, luftiga och möblerade med individuella bänkar. I varje klass finns en klasslärare men också en lärarpraktikant. Skolan har ett eget skolkök med skolkökspersonal, som varje dag lagar rikligt med god och näringsrik mat till barnen. Eleverna får dessutom varje dag en frukt som mellanmål.

Trots att det bara är fjärde året som skolan existerat så har den redan blivit mycket uppmärksammad. Skolan får ofta besök av lärare, skolledare och inspektörer från olika håll. Det kan redan konstaterats att eleverna i Yennengas skola har nått mycket bättre resultat än barnen i motsvarande klasser på andra skolor i området. Rektorn, Issifou Sinare är efterfrågad som rådgivare på skolmyndigheterna i kommunen. 

Kapacitet och kompetensutbyte: Eftersom pedagogik och metoder på Yennengas skola i Nakamtenga, skiljer sig västenligt från den som hittills används i landet, krävs ett intensivt arbete för att lärargruppen ska ta till sig ett helt annat pedagogiskt tänkande, än de har uppfostrats och utbildats i. Eva Karlsson som är pedagogik ledare, arbetar kontinuerligt och målmedvetet för att ge lärarna den förståelse och kompetens de behöver för att kunna ge barnen den utbildning de har rätt till. I det arbetet har hon ett viktigt och nödvändigt stöd i ett nätverk av lärare och speciallärare i Sverige.

Skolmyndigheterna i Burkina Faso har under en längre tid insett att det rådande utbildningssystemet inte är anpassat till landets behov. Det system man har, är det som den franska kolonialmakten lämnande efter sig vid självständigheten 1960. Sedan dess har i stort sett ingen väsentlig förändring skett. Nu har man presenterat ett förslag på förändring där målsättningen är att forma eleverna till tänkande, problemlösande och socialt integrerade medborgare. Vår rektor, Issifou, har varit med på de seminarier som anordnats för att presentera de nya formerna för skola. Issifou säger han att han sitter och lyssnar med ett leende på läpparna, eftersom det som myndigheterna nu börjar fundera på att införa i Burkina Faso är ett pedagogiskt tänkande som han i Yennengas skola tillämpar sedan länge.  Vi kan inte säga att vi har påverkat till denna förändring, men det ger oss råg i ryggen i vår fortsatta inriktning att vara ett levande och redan fungerande exempel på en ny skola i Burkina Faso.

Plan framåt: Under början av 2016 kommer Carina Apelmo, specialpedagog från Göteborg, att genomföra en vidareutbildning tillsammans med lärarna på Yennengas grundskola. Carina har redan under flera perioder medverkat med fortbildningen av våra lärare så fortbildningen i januari blir en uppföljning av tidigare arbete.

En kreativ lekplats håller på att byggas på skolan. Det ska bli en lekplats som stimulerar till rörelse och kreativitet. I utformningen av denna har vi fått idéer och impulser från Landskapsgruppen i Göteborg, Imbergs Arkitekter i Stockholm och friluftområdet Lida i Tullinge.

Den sista fasen i byggandet av låg- och mellanstadieskolan kommer att påbörjas i januari. Det ska byggas ytterligare en klassrumsbyggnad med tre klassrum. När denna byggnad står klar har vi en komplett låg- och mellanstadieskola som till punkt och pricka uppfyller de normer som gäller för en sådan skola i Burkina Faso. I utformningen av denna sista fas av skolbygget har vi fått värdefullt stöd från arkitektfirman Kjellander & Sjöberg i Stockholm.

IMG_5244

STORY

Den huvudsakliga verksamheten: Vi fokuserar ofta på yta och materiella tillgångar, men faktum är att om du har ett bra ledarskap och är tydlig med dina värderingar, kan du utveckla framtida hjältar i skuggan av ett träd , medan du i den vackraste skolbyggnad misslyckas helt med vad du vill kommunicera , om du inte har bra pedagoger. I byn Nakamtenga i Burkina Faso finns nu pilotskolan för kreativitet med målsättningen att genom väl genomtänkta investeringar i utbildning för barn skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling , både socialt och ekonomiskt . Med gott ledarskap, en väl utvecklad och kontext-anpassad utbildning , modern teknik och ett flexibelt lärande , skapar vi framtidens ledare , entreprenörer och goda medborgare .

Vi har redan sedan  2000-talets början drivit en förskola i Nakamtenga med utmärkta resultat . Arbetet har expanderat kontinuerligt och under årens lopp genom olika projekt inom flera områden såsom hygien , hälsa , sanitet , miljö -och klimatförändringar , hållbara energikällor och förbättrade jordbruksmetoder. Pilotskolan är ett logiskt steg vidare och ger våra barn en chans att fortsätta sin utbildning i en positiv och stimulerande pedagogisk miljö. Barnen på skolan är ständigt i centrum för verksamheten och får lära sig utan rädsla för övergrepp och barnens inneboende kraft och kreativitet stimuleras. I alla de klassiska ämnena i läroplanen , lägger vi extra fokus på en uppmuntrande pedagogik , som stärker barnens initiativförmåga och kreativitet.

Vår svenska resursperson, Eva Karlsson, har för sitt enastående arbete , med de tydliga resultat i förskollärarutbildningen och hennes engagemang för utvecklingen av området runt skolan, fått ett hederspris.

Ytterligare lärarutbildning: Vi rekryterar kvalificerade lärare med engagemang och visioner som tar aktiv del i att skapa en innovativ utbildningsmodell för värdebaserat ledarskap , som efter projektets pilotfas kommer att spridas vidare till andra skolor och verksamheter . Personalgruppen och deras uppfattning om sin egen roll i verksamheten är av yttersta vikt.

Personalens ambition och ledarskap är av stor betydelse för skolan för att kunna garantera en hög nivå av utbildning och utveckling . Skolans lärare är vana vid att ständigt få ny input i form av nya metoder och verktyg för att underlätta barns lärande. Genom att bjuda in speciallärare  i Yennenga Progress nätverk får lärarna kontinuerligt vidareutbildning, både i pedagogik , ledarskap och utveckling av undervisningsmaterial , men också i nedan nämnda profilområden . I ett långsiktigt perspektiv  bidrar detta till att möjliggöra ett bredare , livslångt lärande som skapar engagemang och intresse för samhällsutveckling och fattigdomsbekämpning .

Samarbete med föräldrar: Förutom föräldraråd, gemensamma aktiviteter och inbjudningar till skolans olika fester, utställningar och föreställningar, håller vi också workshops inom prioriterade områden. Dessa workshops kommer att fokusera på hälsa, näringslära och hygien, hållbar utveckling och miljö-och energifrågor. Vi kommer också att anordna föräldragrupper för att stärka familjestrukturerna, minska våld i familjen och säkerställa samverkan mellan skola och föräldrar till barn med särskilda behov.

Nästan alla föräldrar i området är jordbrukare som själva inte har någon grundskoleutbildning. Därför kan föräldrarna för dag ett inte hjälpa sina barn med skolarbetet. Gapet mellan dessa barn och barn med högutbildade föräldrar blir därför större och större. Barn till fattiga föräldrar halkar ofta efter och hoppar snart av skolan. Vi vill erbjuda en utbildning av hög kvalitet och skapa en struktur för att stödja dessa barn under skoltiden och ge dem möjlighet att lyckas . En viktig faktor är också att skapa en skolmiljö där flickor känner sig säkra så att de inte behöver välja bort skolgång på grund av till exempel  menstruation eller hot om övergrepp.

Kultur: Kreativitet , bevarande av kunskap om traditionellt hantverk , men också musik och dans , performance , retorik , etc.

Internationellt utbyte: Vi arbetar med skolor i andra regioner för att bygga broar mellan länder och kontinenter för att förbereda barnen för ett liv i en global värld där vi alla kan lära av varandra .

Idrott, hälsa och hygien: Näringsrik mat serveras varje dag , så att barnen orkar koncentrera sig , lära och utvecklas . Många av barnen har inte tillräckligt att äta hemma och därför skolmat är ett grundläggande behov. Dessutom behöver barn tillgång till rent vatten och sanitet, så att flickorna när de har mens ändå kan gå i skolan och känna sig säkra och rena. Idrott är en del av hälso -och lagarbete !

Miljö: Skolan har en skola trädgård där eleverna utbildas i ekologisk odling, trädplantering och miljöfrågor.

Skolbiblioteket:  Vi har ett skolbibliotek med syftet att ge barnen möjlighet att läsa och studera på fritiden. Biblioteket anordnar också läxhjälp, eftersom de flesta av barnen inte har elektricitet hemma är det en stor hjälp att kunna komma till biblioteket efter mörkrets inbrott för att göra sina läxor .

IT datorlektioner: Alla barn ges grundläggande datorkunskaper och förmåga att utvecklas med hjälp av pedagogiska online- spel och program .

Rekreation: På skolgården finns en lekplats avsedd för att främja lek, fysisk aktivitet och samspel. Skolan personal finns alltid närvarande för att uppmuntra en positiv gruppinteraktion och fånga upp konflikter eller utanförskap.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!