Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Vatten och Sanitet

Hälsa handlar i första hand om hygien, rent vatten och sanitet.

KOMPETENSER: 2 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Vatten och Sanitet

Vatten

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig : Lennart Karlsson

Syfte: Tillgången till vatten, för människor och djur och inte minst för växtlighet och odling är den mest grundläggande förutsättning för en långsiktig utveckling. Klimatet på Mossiplatån i Burkina Faso är ett av de tuffaste i världen. Därför måste tillgången till vatten på olika sätt säkerställas. Yennenga Center i Nakamtenga skulle inte fungera en enda dag utan vatten. Ca 300 personer är på olika sätt engagerade i verksamheten. Utan vatten i en dagstemperatur som varierar mellan 30 och 50 grader, klarar man sig inte så länge. Syftet med Yennengas engagemang för vatten är därför att säkerställa det dagliga behovet av vatten, men också för att på lång sikt, bygga upp den lokala miljön.

Strategi och hållbarhet: Under regnperioden är nederbörden i området ungefär som i Stockholm, alltså runt 600 mm. Men här kommer denna nederbörd under en mycket begränsad period på tre månader. Marken är stenhård varför regnvattnet inte går ner i jorden som i Sverige utan flyter i väg och drar med sig jordpartiklar och på sätt tvättar marken från det jordskikt som behövs för odling.  Därför måste vattnet på olika sätt bindas. Detta kan till exempel göras genom att bygga terrasseringar som bromsar upp flödet, plantering av vissa gräsarter längst nivålinjer, plantering av träd och byggande av vattendammar som tar vara på regnvattnet.

Resultat: Yennenga Center har under året inte haft ekonomiska resurser att göra mer långtgående satsningar för att förbättra vattensituationen. Här finns ett fortgående arbete med att fördjupa den regnvattensdamm som finns vid centret. De fyllningsmassor som behövs för de olika byggena grävs upp för hand från dammen som på så sätt, sakta men säkert blir allt djupare.  Ett upplysningsarbete pågår också ständigt för att informera om riskerna med att hämta grus och sand på platser som väldigt snabbt förorsakar oreparerbar erosion. Den djupborrade brunn med pumpsystem som är centrets källa till rent dricksvatten, underhålls noga för att det ska hålla så länge som möjligt.  

Kapacitet- och kompetensutbyte: Kontakter och utbyte har under året förekommit med företag och enskilda personer med erfarenheter inom vattenområdet, främst vad gäller droppbevattning. Vi söker ständigt efter idéer inom vattenområdet som kan medverka till långsiktiga lösningar för säker vattentillgång för alla användningsområden.

Plan framåt:

Under året har ett projekt för droppbevattning för grönsaksodling formulerats och skickats till tänkbara sponsorer men ännu har vi fått någon respons för detta oerhört viktiga projekt.  En förhoppning är att detta projekt under 2016 ska kunna realiseras.

Latriner

Var: Nakamtenga, Burkina Faso

Ansvarig: Alain Ilboudo, Lennart Karlsson

Bakgrund:

Var fjärde invånare på jorden. Detta är en allvarlig hälsofara och dessutom förödmjukande och integritetskränkande. Användning av latriner är fortfarande inte en självklarhet på landsbygden i Burkina Faso.  En majoritet av befolkningen har inte tillgång till ens den enklaste toalett., Detta medför stora sanitära problem, speciellt under regnperioden.  Diarrésjukdomar som t.ex. dysenteri beror ofta av förekomsten av fekalier i omgivningarna runt gårdarna, är alltför vanliga.

Förutsättningarna för jordbruket i Burkina Faso blir sämre och sämre.  Burkina Faso har en av de snabbast växande befolkningarna i världen och allt fler människor måste få mat för dagen. Detta ställer stora krav på ett jordbruk som måste bli mer produktivt.  För att förbättra jordarna behövs gödsel.  Kemisk jordförbättring är alltför kostsamt för bönderna på landsbygden.  Ekologisk sanitet kan därför utgöra en möjlig och billig metod för jordförbättrings.  Den latrinmodell som ska användas i projektet gör det möjligt att ta till vara näringsämnen från avföring och urin på ett säkert sätt för användning i jordbruket. Jorden får det tillskott som behövs för att ge bättre avkastning samtidigt som föroreningar minskar och bioenergi byggs upp.

Syfte: Tillgången till latriner är direkt kopplad till det allmänna hälsotillståndet och välbefinnandet för alla människor. Därför är syftet med Yennenga Progress satsningar på latrinbyggande att succesivt öka tillgängligheten till fungerande och användarvänliga latriner.  

Målsättningen för projektet är att:

  • Förbättra de sanitära förhållandena genom att bygga latriner som medger kompostering i familjemiljö
  • Minska de sanitära och miljömässiga risker som orsakas av bristen på kunskap om sanitet och avsaknaden av toaletter
  • Förbättra jordbruksavkastningen genom introduktion och användande av kompost från latrinerna

Strategi och hållbarhet: Vid en undersökning av tillgången till latriner i byn kunde konstateras att av byns 125 familjeenheter är finns bara 35 fungerande latriner. Det betyder alltså att det bara är ca 30% av befolkningen som har latriner. En förbättrad latrin som möjliggör kompostering kostar 3000 SEK. För att få hjälp med byggande av en latrin får familjen betala 20% av kostnaderna själva. Det betyder ett nettobehov av 2400 SEK per latrin.  Projektet delas upp etapper. En första etapp beräknas kunna genomföras under hösten 2018/våren 2019. Varje etapp omfattar 20 – 25 latriner.

Plan framåt: Vår plan är att alla familjenheter så småningom ska ha tillgång till fungerande latriner. Det är långt dit, men vi tar ett steg i taget, takten beror på möjligheterna till finansiering.

STORY

För hundra år sedan, så var barnadödligheten i städer som Stockholm och Paris lika hög som de i dag värst drabbade utvecklingsländerna. Anledningen? Bristen på rent vatten och sanitet. Kort och gott: Kiss och bajs.

Om man vill rädda världen, så är därför investering i dass och rent vatten en väldigt bra början!

Vi vill bygga ekologiska latriner på platser där de flesta familjer inte har tillgång till toaletter. Som pilotprojekt kommer vi att börja i en liten by i ett av världens absolut fattigaste länder, Burkina Faso, där barnadödligheten fortfarande är skrämmande hög och där tillgången till rent vatten och sanitet är försvinnande liten.

Vi är på samma plats i färd över att se över och säkra tillgången till rent vatten.

Vi är övertygade om vikten av en stor satsning på vatten och sanitet, för samhällets utveckling, och minskad barnadödlighet.

Vad gäller latrinerna började vi med att använda en modell på latrin som heter ECOSAN, utvecklad av det interafrikanska forsknings- och utvecklingsinstitutet CREPA, Ouagadougou. Det visade sig dock efter ett par år att dessa var mycket svåranvända och inte gick att använda så positivt för gödsling och annat som vi hoppats. Vi tittar nu på andra idéer och har just byggt en latrin som fungerar som ett svenskt utedass, som hittills fungerat strålande med nöjda familjer/användare.

IMG_1134

 

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!