Delta med din kompetens

Yennenga Progress viktigaste uppdrag är att matcha våra Yennenga Networkers idéer och verksamheter med rätt kompetens och nätverk. I mötet med någon inom samma bransch, med samma passion, skapas relationer och ett internationellt nätverk att bolla med, kontakter med företag som har rätt utrustning, och möjlighet att hitta investerare som förstår idén och dessutom kan ge den extra skjuts framåt! Genom matchning blir idéer och verksamheter mer än vi någonsin kunnat drömma om. Framgång handlar om möten, och vad vi tillsammans skapar i dessa möten. Signa upp med din kompetens och bli en del av en spännande utveckling!

Gå med Stäng

Stötta med pengar

Pengar är viktigt! Swisha ditt bidrag till 1239002437 eller sätt in på 90-konto 900243-7. På de olika projektsidorna kan du donera direkt utifrån de olika verksamheternas specifika behov av finansiering. Gåvor direkt till Yennenga Progress verksamhet i stort är också väldigt betydelsefullt, och fördelas då efter vad som ligger i pip-line eller har behov av extra kärlek just nu. Yennenga Progress innehar 90-konto vilket betyder att vi som organisation uppfyller högt ställda krav
och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).  

Donera Stäng

Socialt byggande

Utveckla och testa hållbara metoder att tillhandahålla bra, miljöanpassade bostäder.

KOMPETENSER: 5 FINANSIERING: 0% GÅ MED GE PENGAR

Socialt byggande

Var: Burkina Faso

Ansvarig: Alain Ilboudo, Lennart Karlsson

Syfte: Att utveckla och presentera ett koncept för low-cost housing där bostaden ses som en integrerad del i en given miljö. Projektet vill presentera bostäder av hög kvalitet, byggda med lokala material till ett överkomligt pris för en växande medelklass.

Strategi och hållbarhet: Projektet vill presentera en helhetslösning där bostäderna placeras på ett sådant sätt att det skapas ett boende och en bostadsmiljö som tar hänsyn till topografi, vind, sol och övrig bebyggelse, samt de boendes kultur och traditioner. Bostäderna ska också vara anpassade för den snabba moderniseringen och förändringen av samhället.

Aktivitet/resultat: Att tänka nytt och skapa nytt är en process som tar lång tid. Det första konceptet och ritningar som togs fram redan 2013 har under 2014 fortsatt med tankearbete inom byggtekniker, energilösningar osv. Arbetet fortskrider med intressanta diskussioner, deltagande på seminarier inom ämnet etc. Intresset för konceptet är stort, men bankerna är försiktiga och vill inte investera förrän några färdiga typhus kan presenteras. Under året har ett par av de minsta av de tänkta typhusen byggts i Nakamtenga.

Kompetensutbyte: I olika faser av idéarbetet har olika personer och institutioner deltagit. Projektgrupper både i Burkina Faso och i Sverige utkristalliseras, samtidigt som kontakten upprätthålls med enskilda experter inom de olika specialistområdena vi vill studera.

Plan framåt: Yennenga Center kommer att inom en nära framtid ha behov av personalbostäder, dels för lärarpersonal men också för personal till Dr Denis Mukwege Clinic – One Stop Center (hälsokliniken) som är under planering. Därför kommer konceptet att utvecklas för att även innefatta den typen av bostäder, anpassade till den miljö och den byggnation som redan finns på Yennenga Center i Nakamtenga. Arbetet med att utveckla finansieringsformer för detta fortsätter.

STORY

Projektet syftar till att utveckla och testa hållbara metoder att tillhandahålla bra, miljöanpassade och billiga bostäder till en snabbt växande medelklass i det västafrikanska landet Burkina Faso. Projektet genomförs i nära samarbete mellan ett lokalt socialt byggnadsföretag i Burkina Faso och en svensk expertgrupp.

Villa HS är ett  socialt företag i Burkina Faso vars ambition är att presentera ett koncept för low-cost housing som inte bara handlar om att bygga ett stort antal hus utan dessutom presentera en helhetslösning där bostäderna planeras in i samhället på ett sådant sätt, att det skapas ett boende och en boendemiljö som tar hänsyn till övrig bebyggelse, topografi, vind och sol men också de boendes kultur och tradition och inte minst den snabba samhällsförändringen och moderniseringen. Projektet har som stark ambition att bidra till ett nytänkande och nyskapande av samhällsbyggande i ett västafrikanskt land i snabb utveckling.

Burkina Faso är ett land i Västafrika med snabbt växande befolkning och ekonomi. Folkmängden har under perioden 1988 till 2013 ökat från ca 9 000000 till 16 000000 invånare.  Befolkningen beräknas uppgå till 21 millioner invånare om 10 år.  Tillväxten i städerna uppgår för närvarande till ca 25 % per år. Under perioden (1990 – 2013) har landet haft en ekonomisk tillväxt på i genomsnitt 5,5 % per år.  Landet har under perioden genomgått en stark förändrings- och moderniseringsprocess och trots att merparten av befolkningen är mycket fattiga, så finns en snabbt växande medelklass.  Trots att den socio-politiska situationen i Västafrika har varit och är turbulent (Elfenbenskusten, Mali) så är situationen i Burkina Faso fortsatt stabil.

En nationell decentraliseringsprocess är under genomförande sedan 2006 för att bygga upp de administrativa strukturerna och kommunförvaltningen i ca 350 kommuner. En av konsekvenserna av den snabba befolkningstillväxten, kommunaliseringen och urbaniseringen är ett stort och växande behov av bra och billiga bostäder. Under den närmaste 15 årsperioden måste 75 000 nya bostäder per år uppföras för att i någon mån svara mot efterfrågan.

Den burkinska staten har lanserat husbyggnadsprogrammet ”10 000 logements sociaux”. Inom detta program har man redan byggt ett antal hus i några av de större städerna som Ouagadougou, Bobo-Diolasso, Fada N’Gourna, Kodougou och Ouahigouya. I några andra orter som Ziniaré, Kaya, Tenkodogo, Dédougou och Gaoua håller byggnader på att projekteras.

För att klara målsättningen för nybyggnadsprogrammet så har staten öppnat upp för privata aktörer att medverka. Särskilda regler och skattelättnader har fastställts för att underlätta medverkan från den privatsa sektorn. I tätorterna förbereds markområden (el, vatten etc) som sedan ställs till byggnadsföretagens förfogande.

Ett 20-tal privata aktörer har fått vederbörliga tillstånd att börja bygga. Det konstateras dock att dessa aktörer koncentrerar sin verksamhet till de större kommunerna (som ovan nämnts), medan intresset att bygga i de mindre kommunerna är betydligt svalare, även om behoven kanske är ännu större i dessa.

Decentraliseringen som nu äger rum i Burkina  Faso skapar ett växande behov, inte bara av bostäder i alla kommunerna men, också byggnader för samhällsservice (skolor, sjukvårdsinrättningar etc) samt administration. 

Staten har inte hittills haft kapacitet att ta fram fungerande ramverk för det urbana byggandet även om viktiga ansatser har gjorts. Viss forskning har också gjorts under den senaste 15 års- perioden, oftast med stöd från utländska givare. Från Schweiz har t.ex. betydande bidrag lämnats, främst för att utveckla användandet av lokala material i byggande.

Generellt kan sägas att den moderna byggnadskulturen i Burkina Faso håller ganska låg kvalitet. Det behövs därför omedelbara och konkreta insatser för att t.ex. utveckla byggnadssystem i detta extremt varma land utan tillgång till egen energi, förutom solen, som med minsta möjliga energitillskott kan ge ett bra inneklimat i bostäderna.

Roligt att du vill bli en Yennenga Networker, en till hjälte som bidar till en bättre värld! Berätta lite kort om dig själv så hör vi av oss.
Varmt tack!
Roligt att du känner till en potentiell Yennenga Networker! Berätta lite kort om den här personen så hör vi av oss.
Varmt tack!