Att bygga ett fungerande samhälle för alla - Civisme

Det finns ett begrepp på franska som heter CIVISME. Det finns inget riktigt bra ord på svenska som täcker innebörden. På svenska blir det ”samhällskunskap” men det täcker inte riktigt vad begreppet innebär i Burkina Faso. Här handlar det om hur jag som samhällsindivid fullföljer mitt samhällsansvar och gör vad jag kan för att följa lagar och regler – eller inte följa dem - för att vara en god medborgare.

I ett land som Burkina Faso som har stora politiska spänningar, en religiös radikalisering, en förödande terrorism och en stark frånvaro av tillit både på det personliga planet som gentemot samhällets olika funktioner, är denna aspekt på medborgarskap fundamental. Även i Sverige ser vi hur respekten för våra gemensamma tillgångar är i starkt avtagande, att tilltron till demokratin och respekten för individen är på väg att falla sönder.

Inom Yennengas utbildningsserie för rättssamhället handlande förra om vikten av att ”respektera  principen som säger att det inte kan finnas någon rättighet för någon om ingen erkänner och respekterar sitt ansvar”. Det är nödvändigt att odla en atmosfär av fred och samförstånd som är nödvändig för att vi ska kunna leva och utvecklas tillsammans. Detta är en aktiv handling som ständigt måste förnyas. I FNs generalförsamling sägs att ”fredskulturen är en sammansättning av flera värden, attityder och uppförande som förkastar våld och förhindrar konflikter genom att angripa dess rötter i en dialog en förhandling mellan individer och grupper”.

I den utbildningssatsning som Yennenga Progress har initierat för detta år är därför ämnet  ”civisme” en av rubrikerna. I början av juni genomfördes en sådan utbildning i Nakamtenga som leddes av vår expert på mänskliga rättigheter och samhällsfrågor Mme Edith Sawadogo.

I sin genomgång delade Edith upp begreppet i en 5 olika aspekter: politisk civisme som handlar om vårt politiska ansvar som medborgare; ekonomisk civisme som handlar om att vara korrekt i affärer; fiskal civisme som rör ansvaret att betala skatter och avgifter. En fjärde aspekt på begreppet är att följa trafikregler och en femte är civisme inom miljöområdet, det vill säga ta ansvar för naturen och allt växande. Alla dessa aspekter är ju utan tvekan lika angelägna att tala om även i Sverige.

De fyrtiofem deltagarna fick en bred inblick inom alla dessa fem områden och deltog aktivt i samtalen som följde de olika presentationerna. De kom överens om att bättre kunskap om ”civisme” för alla i samhället och speciellt för ungdomar, är helt grundläggande för att förstärka det civila samhället och ge medborgarna de verktyg de behöver för att allt ska fungera.

För att åstadkomma detta är det viktigt att uppdatera det institutionella ramverket, specifikt i skolmiljön och att dessa frågor får en permanent plats i skolorna på alla nivåer. Det behövs återkommande kampanjer i offentlig miljö och media men också att brott mot gällande regler och lagar måste få allvarliga konsekvenser för förövarna och sist men inte minst, en förstärkt respekt för mänskliga rättigheter.

Vi kan lätt konstatera att dessa grundläggande insatser är nödvändiga även i vårt svenska samhälle.

20 juni 2024

Lennart Karlsson