Ett skolsystem i Burkina Faso under förändring

Vad kan vi förvänta oss av ett rättssamhälle, och vilken roll har var och en av oss för att upprätthålla ett fungerande system som känns rättssäkert? I lördags genomfördes den första utbildningsdagen i den planerade serien om Rule of law på Yennengas Center i Burkina Faso med stöd från AF Jochnick Foundation. Under denna första dag fokuserades på utbildnings-systemet. Det handlade då inte i första hand om pedagogik men om det omfattande regelverk som styr utbildningssystemet och varför.

Fortbildning för att aktualisera och fördjupa medarbetares kunskaper och insikter, är viktiga inom alla verksamhetsområden och en självklarhet i Sverige. I Burkina Faso är situationen en annan. Här är inte fortbildning inbyggt i systemet. Det är inte heller så enkelt att själva förbättra sina kunskaper eftersom tillgången till uppkoppling för de allra flesta inte är möjlig.

Därför har Yennenga Progress/BF tagit initiativet till att under 2024 genomföra ett antal utbildningsdagar utspridda över året för specifika grupper. Det kommer också att anordnas halvdagsseminarier för en bredare publik på samma sätt inom områden som är viktigt att ha bättre kunskap om. Folkbildning!

I lördags, 10 februari 2024, genomfördes den första utbildningsdagen i serien. Under denna dag fokuserades på utbildnings-systemet. Det handlade då inte i första hand om pedagogik men om det omfattande regelverk som styr utbildningssystemet. I utbildningen deltog hela Yennengas personalstyrka inom utbildningsområdet. Dessutom var lärare från andra skolor i närheten inbjudna samt administrativ personal från de olika skolmyndigheterna i kommunen och provinsen.

Den viktigaste delen i Yennenga Progress engagemang för hållbar utveckling är just utbildning. Vi har i Nakamtenga ett trettiotal lärarpersonal som varje dag arbetar med utbildning för olika åldersgrupper, i princip från 1 års ålder till 16 år. Det handlar om lekskola, förskola, låg och mellanstadieskola och högstadieskola.

Utbildningen genomfördes av en ung kvinnlig jurist med bred kunskap om utbildnings-systemet i Burkina men också expert på mänskliga rättigheter. Hon lotsade deltagarna genom den snårskog av lagar och regler som styr utbildningen i landet. Landet har inom alla administrationsområden varit starkt influerade av Frankrike och i mycket stor utsträckning så också utbildningsområdet. Detta gör att regelverket inte är skapat efter förutsättningarna i Burkina Faso utan är en dålig kopia på det franska systemet. Myndigheterna är mycket medvetna om svårigheterna med detta och har under den senaste 20års-perioden försökt förändra systemet för att bättre svara mot behoven i landet.

Det finns alltså en ambition att skapa ett system som är landets egna och som på ett väldigt starkt och tydligt sätt sätter barns rättigheter i fokus. Alla barn i Burkina Faso från 3 år ålder till 16 år har rätt till utbildning, utan diskriminering. Landets resurser och möjligheter att inom budgeten leva upp till den målsättningen är starkt begränsad så förutom de statliga skolorna så finns ett stort antal privata skolor för att komplettera. 85% av förskolorna, 29% av låg- och mellanstadieskolorna och 37% av högstadieskolor och gymnasierna är privata. Att samordna alla dessa aktörer inom utbildningsområdet för en statlig administration med mycket begränsade resurser är därför minst sagt en mardröm.

Det blev en utbildningsdag som präglades av stort engagemang från all deltagare, inte minst administratörerna från skolmyndigheterna som på ett mycket positivt och aktivt sätt deltog i samtalsutbytet utifrån statens perspektiv. Madame Sawadogo var en god pedagog och lyckades engagera alla deltagare i samtalsutbytet. Det är en prestation, speciellt i den lokala kontexten. Alla deltagare kunde lämnade salen med nya kunskaper och med mycket att fundera över inom sina respektive arbetsområden - och inte minst en bättre förståelse för hur viktigt och ansvarsfullt deras arbete är för att skapa ett nytt Burkina Faso.

Som slutsats av utbildningsdagen kan sägas att

·      Trots begränsade resurser har staten starka ambitioner att modernisera skolsystemet

·      Att det är en stor diskrepans mellan vad som sägs i lagtexter och dekret och den verklighet som möter lärarna i vardagsarbetet

·      Att det finns en flexibilitet i systemet som gör att eftersläpningar och brister i appliceringen av regelverk accepteras i stor utsträckning. Huvudsaken är att det finns en ambition att förändra till det bättre

·      Att barns rättigheter ska vara den fundamentala basen i utbildningssystemet