Hälsningar från nomadförskolan i Monomtenga

... Eller ja nomader är de väl inte riktigt längre. Sedan nära 15 år tillbaka har Peul-folket blivit allt mer bofasta. Som många andra nomadfolk blir det svårare och svårare att fortsätta att leva ett vandrande liv av massor av olika skäl. Dels är det rent praktiskt svårt att vandra över mark som i dagens samhälle ägs av bofasta eller staten, dels försvårar vandringarna integrationen in i samhället, som t.ex. skolgång, hälsovård, etc.

Byn Monomtenga skiljer sig utseendemässigt från andra byar i området, där de bofasta (Mossi) bor. Husen är grupperade annorlunda. De har väldigt mycket mer djur, eftersom de traditionellt är boskapsskötare. Detta innebär också att deras åkrar, trots att de är “nybörjare” vad gäller odling, på många sätt är mycket mer fruktsamma - eftersom deras markytor närmast byn, ständigt har naturligt fördelad gödsel! Bikten av den biologiska mångfalden blir ett faktum!

Adama som driver förskolan skriver: Förskolan har det här läsåret totalt 24 barn, 13 pojkar och 12 flickor. 12 har lämnat förskolan för att gå i grundskola och vi har 7 nya inskrivna.

Vår förskola är mycket viktig för våra barns intellektuella utveckling. Deras dagliga liv är mycket begränsat och därför är förskolan ett instrument för att öppna barnens sinnen.

Här är de metoder som används i vår skola:

Det allra viktigaste är språkutvecklingen. Vi genomför under skoldagen en rad aktiviteter som gör att barnen tränar på att uttrycka sig både på sitt modersmål fulfulde och på det officiella språket franska. Och även på moré för den delen, som är det modersmål de bofasta barnen har i området. På så sätt kan barnet öppna sin fantasi och kreativitet för läraren.

Vi tränar även matematik. Detta är en av de viktigaste aktiviteterna i förskolan. Det är en pedagogisk process där läraren föreslår olika situationer för att barnen ska lära sig, t.ex. färger, siffror och former. Här använder vi en aktivitet som introducerar barnet till skrivandet. Till exempel färgläggning av frukter eller prickar med siffror.

Alla barn är intresserade av att lära sig ett andra språk som franska. De är alla seriösa när det gäller att lära sig franska och jag använder enkla metoder som t.ex. skriva på tavlan, ställa frågor till barnen: Vad är detta? / Stå upp! / Vem är detta? Genom att göra handlingen själv kan barnet komma ihåg orden och förstå dem bättre.

Högläsning är också en viktig del av dagen. Efter att ha bildat en cirkel med barnen äter de frukt medan de lyssnar och tittar på när läraren läser. Genom att visa bilderna får man dem att föreställa sig och tala på sitt modersmål. Detta är det ögonblick då barnet lever sig in i en ny värld och öppnar upp för att visa det bästa av sig själv.

Detta är den tid då vi lyssnar på barnen när de uttrycker sig fritt. Vi avslutar dagen med att sjunga på franska, vilket gör det möjligt för barnet att friska upp sitt minne, och vi tar farväl och säger hej då och vi ses i morgon.

När det gäller de problem vi stöter på finns det alltid en svårighet att hitta vatten. Vi har försökt att borra borrhål, men alla försök har misslyckats.

Vi tackar er från djupet av våra hjärtan för ert stöd som gör det möjligt för oss att utbilda våra barn.

(Adamas förskola stöds av Språkkonsulterna)