Juridik hur angår det mig?

Vi känner igen det över världen. Vad händer när medborgarna förlorar förtroende för den lokala och nationella administrationen och rättsväsendet? Vad händer när människor då tar problemet i egna händer och börjar bygga parallellsamhällen? Glappet mellan medborgarna och det administrativa moderna samhället skapar stora problem och är grunden till allt allvarligare interna konflikter. Yennenga Progress har därför med hjälp av Jochnick Foundation under 2024 initierat en serie av utbildningar och konferenser för att skapa en större medvetenhet och verktyg för att minska detta glapp.

Den vanliga medborgaren i Burkina Faso, speciellt den som lever på landsbygden, ca 75% av befolkningen, har ingen eller mycket liten kunskap om det juridiska systemet i landet. Den som lever det vanliga vardagliga livet och rutinen kanske aldrig i sin livstid kommer i kontakt med det officiella juridiska systemet. De lokala problemen och kontroverser mellan grannar, löser man i bästa fall med det traditionella maktsystemet.

Det förhållandet är inte konstigt. Landets administrativa funktioner är uppbyggda efter en mall från Frankrike och på det franska språket. Nästan inga administrativa handlingar finns översatta till något av de många lokala språken och dessutom kan majoriteten av befolkningen inte läsa och förstå fransk text och ännu mindre juridisk text.

Det finns mängder av texter och regelverk som tillsammans syftar till att försäkra medborgarna om deras civila och politiska rättigheter, ekonomiska rättigheter samt sociala och kulturella rättigheter. Men detta hjälper föga om inger känner till dem eller har accepterat dem som regelverk som angår dem i vardagen, ännu mindre har förtroende för de myndigheter som ska upprätthålla dessa rättigheter.

Detta glapp mellan medborgarna och det administrativa moderna samhället skapar stora problem och är grunden till allt allvarligare interna konflikter. Dessutom har gränsdragningarna mellan det traditionella maktsystemet och den centrala administrationens lagliga företräde, aldrig klargjorts och accepterats av lokalbefolkningen.

Yennenga Progress har därför under 2024 initierat en serie av utbildningar och konferenser för att skapa en större medvetenhet om dessa frågor bland allmänheten i det område där organisationen är verksam, nämligen i kommunen Ziniaré i centrala Burkina Faso. Serien inleddes i början av februari med en utbildningsdag om landets skolsystem. I veckan som gick genomfördes en konferens om ramverket för det juridiska systemet.

Till konferensen infann sig 125 deltagare från byn Nakamtenga med omnejd. Det var personal i Yennenga Progress verksamheter, elever från högstadieskolan, representanter för det lokala ledarskiktet samt kvinnor och män från området. Konferensen genomfördes på det lokala språket moré men översattes också till franska.

Vår expert inom området, juristen Edith Sawadogo, gav en översikt över det juridiska systemet och betonade hur viktigt det är för varje innevånare att förstå sina medborgerliga rättigheter men betonade att med rättigheter följer skyldigheter som medborgarna också måste känna till. Efter en resumé över det digra regelverket och de juridiska instanserna kom samtalet i konferensen i stor utsträckning at handla om de enorma utmaningar som staten har för att göra systemet tillgängligt och förståeligt för befolkningen, men också att för skapa det förtroende för myndigheterna som är en förutsättning för efterlevnad av systemet.

Samtalsledaren lyfte fram 16 olika utmaningar som staten har att ta sig an för att göra systemet trovärdigt. Bland alla dessa utmaningar som alla är viktiga, kan speciellt understrykas den allmänna bristen på kunskap om skyldigheter och rättigheter, den markanta bristen av förtroende och tillit till systemet, de stora kostnaderna för att anlita ett system som borde vara gratis (stora advokatarvoden, mm) en allt mer växande korruption samt den långa handläggningstiden (oftast flera år).

Det stora deltagandet under konferensen och alla de frågor och synpunkter från deltagarna, visade på hur viktigt det är att skapa mötesplatser för att öka kunskap, förståelse och engagemang för viktiga samhällsfrågor.

Lennart Karlsson, Nakamtenga Burkina Faso